Enter your keyword

Il meteo di EtnaSnow weekend 21-22/01/2023

Il meteo di EtnaSnow weekend 21-22/01/2023

Carusiiiiii, quant’avi ca non ni liggemu, pensu anni.

Comu è, tutto ok?

Ccà a situazioni a statu ianca, very ianca, temperature primaverili, suli, nivi nenti, chi malasotti.

Ma su mi liggiti, vo ddiri ca quacchi cosa sta cangiannu, ommai si ni sta parannu unnegghie, l’Italia sarà investita da una irruzione attica, prima u Nod, poi u Centru e poi finammenti u Sud, farà friddu, sicuramente pi na decina di ionna, do 19 Gennaio in poi.

A nostra muntagna avissi avviriri mpocu i nivi, viremu su sta stagione sciistica po’ pattiri pa gioia di tutti.

Nuatri vaspittamu nte nostri social, nto frattempu vi vogghiu ca saluti.

Vi salutai.