Log In
EtnaSnow Academy

Meteo News: tonna a nivi!

Trasiu Mazzu cu tutta a primavera meteorologica, ma tonna a nivi.

Ebbene si, dopu na fasi chiuttostu caura e sicca, Mazzu ni voli arrialari quacchi ghiunnata di malutempu cu quacchi centimitru di nivi ca na stu momentu ci vulissi comu u pani.

A situazioni supra i pisti non è malaccio, ancora si scia, a nivi c’è e macari bella compatta, sulu ca sivveva prima di subutu quacchi ghionnu di malutempu pi fari in modu d’arruari a fini misi e chiuriri in bellezza sta stagione 2016/2017, iniziata bellamente u 26 dicembre, insomma, non ni putissumu lamintari astannu.

Ma viremu chi n’aspetta, di ccà a ghionnu 8 accumincianu a calariu i temperaturi e a stazioni di Etna Nord putissi accuminciari a viriri a dama bianca già de primi uri di ionnu 7, quindi malutempu previstu pi ghionnu 7 e 8, poi via via avissi a migliorari cu quacchi strascicu di fini pettubbazioni; u uikend avissi aghiessiri bonu.

Non v’aspittati ingenti quantità di nivi, ma di sicuru quantu cala cala do cielu è ben accettu.

A stazioni di Etna Nord avissi a ghiessiri chiu favorita rispettu chidda di Etna Sud, pi via do tipu di pettubbazioni in arrivu.

Penso ca pi stu mennu 2016/2017 ni putemu salutari ccà, tirannu i sommi pozzu riri ca fu na stagione ricca di cosi belli, accuminciamu a sciari pe festi i Natali, arruau bellu friddu pa befana, sa sciatu sia a Nord che a Sud, ciana statu belli iunnati di suli e ora a Mazzu arriva a ciliegina supra a totta pi chiuriri in bellezza sta stagioni sciistica 2016/2017; di ccà a fini Mazzu putissi calari ancora quacchi cosa, è prestu, no sapemu, ma iù pi stannu vi salutu oggi ( a menu di previsioni apocalittichi), na stu uttumu atticolo.

Vi vogghiu beni e vi vogghiu sempri ca saluti, so Signuri n’accumpagna ni liggemu a Dicembre pi farini du risati cu sti previsioni meteo streusi.

N’ama vistu.

U vostru meteoman.

 

Vi piaci feisbuk? alluccatini supra Feisbuk

Vi piaciunu i fofocrafii? alluccatini supra Instagram

Vi piaciunu i twitt? alluccatini supra Twitter

Non vi piaciunu i social ma aviti telegram? Alluccatini no nostru canale Telegram

Vi vogghiu a tutti ca saluti, n’ama vistu.

Lascia un commento

Tagged under:

Log In or Create an account