Log In
EtnaSnow Academy

Meteo News: Priparamu i cappotti.

Trasi Dicembre, niscemu i cappotti.

Sevvi na premessa, u friddu ca sta arruannu è magginale, non semu nuatri i diretti interessati, putroppu pi nuatri non è na pettubbazioni ca ni po fari pinsari di viriri chissà che cosa, sarà infatti u Nodd Italia u direttu interessatu di sta prima calata di friddu di Dicembre.

Ama nesciri i cappotti, chista mi pari na cosa quasi sicura, i temperaturi di ccà a ghionnu 2 calunu, quindi ariulativi.

U malutempu cmq ni tocca, i Nebrodi e l’Etna Ovest avissuru a viriri mpocu i nivi, non mi sentu di parrari di cm impottanti picchi pensu che sarà difficili aviri un mantu nevoso minimamente accettabile pi putiri parrari di stagione invernale.

Quindi n’accuminciamu a parrari di pisti, impianti e catini di nivi picchi non penso ca è chista a pettubbazioni ca ni sevvi p’accuminciari, divessamenti c’è a possibilità di viriri a nostra muntagna na so vesti chiù bedda, chidda invernale.

Stamu tuned picchi vessu mità misi ci putissi essiri quacchi cosa di interessanti, ma ancora è troppu prestu pi parrarini, speriamo ca sta calata di friddu, cu sta spruzzata di nivi sia l’inizio do mennu, su ci facissi na bella prima base di nivi non fussi mali.

N’aggionnamu su ciavissuru agghiessiri novità rilevanti, pi ora vi cunsigghiu cappotti, sciappi e cappeddi e viremu chi po calari do cielu.

Na cosa, su aviti Instagram abbiati i fotocrafii e utilizzati hashtag #etnasnow, non vu scuddati.

Vi piaci feisbuk? alluccatini supra Feisbuk

Vi piaciunu i fofocrafii? alluccatini supra Instagram

Vi piaciunu i twitt? alluccatini supra Twitter

Non vi piaciunu i social ma aviti telegram? Alluccatini no nostru canale Telegram

Vi vogghiu a tutti ca saluti, n’ama vistu.

Lascia un commento

Tagged under:

Log In or Create an account