Log In
EtnaSnow Academy

Meteo news: Fossi ci semu!

Meteo news, le ultime sul maltempo previsto nel weekend.
Fossi ci semu, come da titolo, ni stamu avvicinannu a stu uikend di Dicembre che sarà pe nostri zoni bellu pettubbatu.

Già a pattiri di oggi leggeru malutempu coinvolge accuni zoni da Sicilia e sta situazioni na puttamu avanti pi tuttu u uikend, cu sabato ca sarà na iunnata di acqua, soprattuttu pa zona orientale/ionica da Sicilia.

Non mi cafuddu in disquisizioni tecniche, ma vi pozzu riri ca na depressioni afromediterranea (sciroccata) darà luogo a precipitazioni insistenti, sarà na situazioni mpocu strana visto ca infiltrazioni di aria fridda da est favoriranno precipitazioni di nivi supra a muntagna a quote impianti.

Ciò significa ca finammenti sia a Etna Nodd che a Etna Sud si rivedrà a dama ianca in tuttu u so splendore, mancu na stu casu vi quantificu centimetri e amenità varie, a bella notizia è ca tonna a nivi.

Non pigghiamu però alla lettera quantu vi scrivu, vistu ca aggiustamenti meteo di ccà a sabatu ci ni su ancora, quindi bisogna monitorari a situazioni e seguiri macari i webcam, nonchè i vari aggiornamenti laiv supra a nostra pagina feisbuck, non vulissi ca appoi di ccà a sabato i cosi canciunu di bruttu e ciarristati mali.

U me cunsigghiu è, sistimativi i cosi da muntagna, giacchi, pantaloni, guanti, cappeddi, maschiri, abbissativi i tavuli o i sci, sciolina, lamini, suletta, abbiativi na machina i catini, u tempu è all’acqua, na stu casu a nivi, a stagioni sciistica putissi accuminciari prima di quantu pinsamu, fossi pi Natali ci su autri belli notizi, ma ancora è presto pi parrarini, paccomora accuntintamuni di chiddu ca po arrivari na stu uikend.

Vi rugnu accuni link utili pi stari sempri aggiornati cu etnasnow:

Vi piaci feisbuk? alluccatini supra Feisbuk

Vi piaciunu i fofocrafii? alluccatini supra Instagram

Vi piaciunu i twitt? alluccatini supra Twitter

Vi vogghiu ca saluti, n’ama vistu.

Lascia un commento

Tagged under:

Log In or Create an account