Log In
EtnaSnow Academy

Meteo News: Fine anno no frigiteri

Malufriddu di fine anno in arrivo.

Chi veni a diri fini anno no frigiteri? Fossi v’abbia mpocu pisanti a parola frigiteri, v’aiutu subitu, non vi stava ricennu na mala parola, significa semplicemente freezer.

Accussì comu capitau no 2014, a fini di l’annu voli ca a ammugghiari cu friddu fotti, rispettu o 2014 però ci su na para di differenzi, una di chisti è ca non ci sarannu precipitazioni abbondanti, non pinsati ca supra l’Etna arriva quacchi metru di nivi, picchi non ci su i presupposti, nautra è ca ad esempio no 2014 scaricau bella nivi supra e paisi de Nebrodi, a stu coppu pare che non ciavissuru aghiessiri chissà chi tipu di accumuli, però non si sa mai, stamu a taliari, viremu alla fine chi arriva di bellu.

Ne prossimi ru ionna na cosa è sicura, ci sarà un fotti calu de temperaturi, chiddi ca ne risentiranno chiossai sarannu appunti i paisi de nebrodi, sutta fotti venti di tramuntana.

A quota nivi sarà vascia, già a 500 metri si putissi viriri quacchi fiocco di nivi, a Etna Nord a ghiri bona, ponu arruari na decina di centimetri di nivi, boni pi rimpoppari u mantu di nivi già presente e che nessita sicuramente di nivi nova.

Pi cosi chiù seri però aspittamu l’annu novu.

V’arracumannu, su pinsati di acchianari all’Etna o comunque su vi mittiti na machina pe strati, occhiu vivu co ghiaccio ca è pericoloso.

Na stu uttumu atticulu do 2016 vi fazzu i me auguri di un buon 2017, vi auguro tanta saluti e tanti cosi belli a tutti, n’ama vistu.

Di seguito i soliti link utili pi stari sempri aggiornati cu etnasnow:

Vi piaci feisbuk? alluccatini supra Feisbuk

Vi piaciunu i fofocrafii? alluccatini supra Instagram

Vi piaciunu i twitt? alluccatini supra Twitter

Non vi piaciunu i social ma aviti telegram? Alluccatini no nostru canale Telegram

Lascia un commento

Tagged under:

Log In or Create an account