Log In
EtnaSnow Academy

Meteo News: Arrizittamuni, ammenu pi ora.

U titulu dici tuttu, arrizittamuni, ammenu pi ora.

 

Avi bellu pezzu ca non ni liggemu, l’uttima vota su non sbagghiu era u 30 Novembre, in cui vi scrissi ca stava arruannu u primu friddu da stagione, dopo mi misi a taliari a situazione generali di stu tempu e visti ca Dicembre s’avvicinava e nenti c’era di scriviri, Dicembre continuava a scurriri e nenti di interessanti c’era di scriviri, Dicembre sta finennu e vi pozzu riri ca macari ora non ci fussi nenti di interessanti su cui fari previsioni.

Ok, calau mpocu di friddu e a nostra muntagna cangiau aspettu, a Etna Nord fici na spruvulazzata di nivi, ma nenti di seriu, comu si spiega sta cosa?

Senza calari troppu a livellu tecnico, pi sti cosi ci su siti chiu seri ca u fanu, vi pozzu riri ca c’è na stu momento na ciccolazione di tipu atlanticu, vo diri ca tutti i belli pettubazioni si mucca u Nord Italia, infatti basta taliari i stazioni sciistichi di l’alpi pi capiri comu sa stanu scialannu.

Macari ccà vivemu mpocu di malutempu, ma è na cosa magginali, no viriti ca n’accucchiamu mancu 10cm?

Unni ama ghiri ennu cu 10cm spatti puttata do ventu, mata fari acchianari a Piano Provenzana a fari fotocrafii? Cu stu ventu ca cià statu ci sarannu macari zoni senza nivi, arrizittamuni.

Non su chisti i situazioni ca ni fanu rapiri i nostri impianti, sevvi quaccosa di divessu, quaccosa di serio, ca na stu momento non c’è e a cosa chiù tristi è ca non si viri mancu a breve, ora fra ionnu 2 e ionnu 3 ci sarà quacchi autra calata di pisci, ma non vi fati illusioni putroppu.

Mi rispiaci ca vi esaltastuvu senza motivu, liggeva a destra e manca genti ca pensa ca dumani o pi capodannu po sciari, autri ca si stanu sciolinannu macari a scrivania da casa, autri ancora ca già cianu i tuti rincoddu, stati tranquilli ca ancora non è cosa e stati tranquilli ca quannu è cosa vi scrivu, no viristuvu ca non vae scrivutu? un campanellu di allarme non vi sunau?

Fati na cosa, concentrativi supra u cenone di capodanno, passati sti belli festi cu parenti e amici e poi ni liggemu, su appoi vi capita di farivi na passiata vessu supra e vuliti condividiri i vostri fotovrafii, abbiatili supra a nostra pagina feisbuk o supra Instagram e utilizzati hashtag #etnasnow, non vu scuddati.

Cu sta occasioni vi fazzu belli auguri di buon 2018, ni liggemu all’annu novu, vae vistu, vi vogghiu sempri ca saluti.

Vi piaci feisbuk? alluccatini supra Feisbuk

Vi piaciunu i fofocrafii? alluccatini supra Instagram

Vi piaciunu i twitt? alluccatini supra Twitter

Non vi piaciunu i social ma aviti telegram? Alluccatini no nostru canale Telegram

Lascia un commento

Tagged under:

Log In or Create an account